Wat weten we over wat mensen willen van de natuur?

Op verzoek van het Natuurplanbureau schreef Helena (Imminga) Berends (met Frank Veeneklaas) een boekje over wat we weten over de relatie die mensen hebben met de natuur. We weten dat organisaties die verantwoordelijk zijn voor  natuur (overheden, natuurorganisaties) ‘hun natuur” wil beschermen en behouden. Aan de andere kant willen burgers kunnen genieten van de natuur, en dat kan (en is soms) een andere ‘natuur’! Dat wilden we onderzoeken.

Helena en Frank maakten dan ook een leesbaar boekje met feiten en cijfers over drie zaken: over het gedrag van mensen tav natuur, over hun motieven en beleving van die natuur en tenslotte over kenmerken van de natuur zelf.

Rapport: Mensen en natuur Planbureaustudie nr 7

Als bijproduct geeft het boekje een kritische analyse van welke ‘harde’ cijfers we nu echt hebben over de interactie mens en natuur. In die zin is het boekje een basis voor goede maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBAs) van natuurgebondenbeleid en -ingrepen. Helena en Frank zijn beide econometristen met lange ervaring met natuur- en milieustudies.

Referenties :

Opdrachtgever was Dr. Paul Hinssen, Manager WOT Natuur en Milieu, Wageningen.

Dr. Leon Braat, Hoofd Team Natuur, Landschap en Biodiversitei van het Milieu- en Natuurplanbureau in Bilthoven schrijft over deze studie: “Het blijkt dat het natuurbeleid, ondanks grotere aandacht voor mensenwensen, nog steeds sterk leunt op gegevens over de natuur zelf: soorten, hectaren e.d. Er wordt echter nog relatief weinig systematisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen mensen en natuur. De in dit rapport beschreven studie geeft een overzicht van de kennislacunes op dit gebied en geeft een aanzet voor een structurele gegevensverzameling.”

Een onafhankelijke en inhoudelijke beoordeling was in handen van Drs. Carlo van Praag van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Prof. dr. Wim Knulst van Tilburg Universiteit.

Publicatie : ‘Mensen en natuur- kunnen we die relatie meten?’ Planbureau studie nr. 7, 2003, door H.Berends en F.R.Veeneklaas. ISBN 90-807205-7-7.

Laat een reactie achter