Presentatie voor bosbouwers

Voor de jaarlijkse bijeenkomst van de studiekring van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging KNBV gaf Helena (Imminga) Berends een lezing over de Economie van het natuur-, bos- en landschapsbedrijf gebaseerd op  haar onderzoekswerk.

Verslag van de studiedag in de Statenzaal van het Provinciehuis te Utrecht, met als thema “Nieuwe vragen en nieuwe rollen voor beleid, beheer en onderzoek”:

De studiedag, onder dagvoorzitterschap van studiekringvoorzitter Frits Mohren, werd georganiseerd in samenwerking met Alterra, LNV en Probos. De studiedag richtte zich op vier thema’s, waarbij per thema twee inleiders korte presentaties hielden, die werden afgesloten met stellingen. Het debat met de zaal werd gevoerd onder leiding van de heren Rob Nas en Arno Willems. De volgende thema’s werden belicht:

  1. Rust, ruimte en stilte. Inleiders: mw. Bea van Golen (KIC recreatie) en Henk Willems (provincie Gelderland).
  2. Economie van het natuur-, bos- en landschapsbedrijf. Inleiders: mw. Helena Berends (Alterra) en Arjan de Bakker (ANWB).
  3. Geïntegreerd bosbeheer. Inleiders: Kees van Vliet (Alterra) en Simon Klingen (Klingen Bomen).
  4. Natuur in landschappelijke context. Inleiders: Dirk Polder (LNV directie Natuurbeheer) en Kees Hendriks (Alterra).

Aan deze dag namen in totaal ongeveer 120 personen deel. Uit de rondgedeelde enquête bleek dat de deelnemers in het algemeen zeer te spreken waren over de vorm en inhoud van de studiedag. De mogelijkheden van het behandelen van meerdere thema’s op één dag en de samenwerking met andere organisaties zal daarom bij toekomstige studiedagen zeker onderzocht worden. Ook de Studiekringcommissie zelf was tevreden over de dag, maar tekent daarbij wel aan dat deze opzet (te) veel tijdsbeslag legt op de leden van de commissie.
De samenstelling van de Studiekringcommissie in het verslagjaar was: prof. dr ir G.M.J. Mohren (voorzitter), ing. G.T.M. Grimberg (secretaris), dr ir H.H. Bartelink, ir J.M. van den Bos, ing. L.A.S. Klingen en mw. ir G.J. Nijland.

Laat een reactie achter